Code of Conduct

Code of Conduct

1. Formål

JWLs bestyrelse har vedtaget en Code of Conduct, der sammenfatter de principper, der styrer vores forretningsetik.

JWL’s virksomhedsadfærd er kendetegnet ved respektfuld, fair og ansvarlig omgang med vores medarbejdere, vores forretningspartnere, vores samfund og miljøet.

Principperne i vores Code of Conduct er en fælles rettesnor for alle vores beslutninger og handlinger. Derfor forventes alle JWL’s medarbejdere, bestyrelse, leverandører, underleverandører og partnere at overholde JWL’s Code of Conduct.

2. Krav & lovgivning

Generelle principper for adfærd

JWL’s code of Conduct er baseret på internationale konventioner, herunder men ikke begrænset til:

  • FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheder
  • Den internationale Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen
  • FN’s vejledende principper for erhvervslivet og menneskerettigheder
  • FN’s konvention mod korruption

Overholdelse af gældende love og interne retningslinjer

JWL og partnere skal til en hver tid drive vores forretning i overensstemmelse med gældende lokal og international lovgivning, relevante branchestandarder, interne bestemmelser og retningslinjer.

Hvis national lovgivning er strengere end dette kodeks, skal JWL’s medarbejdere og partnere overholde den nationale lovgivning.

3. Fair konkurrence

Vi er forpligtet til fri og fair konkurrence. JWL og partnere forpligter sig til altid at overholde gældende konkurrencelovgivning.

I vores forretningsforbindelser handler vi med integritet og ansvar. Vi er overbeviste om, at vi vil klare os godt i konkurrencen takket være vores trykluftprodukter af høj kvalitet og vores medarbejderes ekspertise.

Bestikkelse og bedrageri

JWLs medarbejdere og partnere må ikke deltage i nogen form for bedrageri eller bestikkelse.

Indkøbs- og salgsaktiviteter skal håndteres professionelt og med integritet.

4. Miljø

Alle nationale miljøretlige love, regler og standarder skal overholdes af JWL’s medarbejdere og partnere.

JWL er engageret i at beskytte miljøet og bestræber sig på at forebygge og løbende mindske enhver negativ indvirkning på miljøet.

5. Menneskerettigheder og arbejdsforhold

JWL støtter og respektere internationale konventioner vedrørende menneskerettigheder og lokal medarbejderlovgivning.

Diskrimination

JWL arbejder for at fremme forskellighed og ligestilling.

Ingen medarbejder, kunder eller partner må diskrimineres på grund af alder. Etnisk, socialt eller nationalt tilhørsforhold, hudfarve, køn, seksuelt tilhørsforhold, religion, politisk observans, handicap eller af en hvilken som helst grund.

Tvangs- og børnearbejde

JWL tillader ingen handlinger som begrænser medarbejdernes frie bevægelighed. Tvangsarbejde eller andre former for ufrivilligt arbejde er ikke acceptabelt på JWL eller vores samarbejdspartneres arbejdspladser.

JWL tolererer ikke børnearbejde på egne eller samarbejdspartneres arbejdspladser. Vi overholder som minimum den lokale lovgivning i relation til minimumsalder for arbejde, men i intet tilfælde må minimumsalderen være under 15 år.

Retfærdige arbejdsbetingelser

Arbejdsbetingelserne skal overholde nationale love, regler, branchestandarder og sikre retfærdige arbejdsbetingelser, regler om mindsteløn, ret til sygefravær og barselslov skal overholdes.

Arbejdsmiljø

JWL prioriterer sikkerheden for medarbejder højt og der arbejdes aktivt med risikovurdering og eliminering af potetielle kilder til uheld, ulykker og forholder der påvirker personers sundhed og velfærd.

JWL kræver at samarbejdspartnere bevidst og ststematisk arbejder for at skabe et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Dette for at opnå en sikker og sund arbejdsplads.

6. Overholdelse, implementering og rapportering

Den administrerende direktør har det overordnede ansvar for overholdelse af de etiske retningslinjer, og det forventes, at alle i vores ledelsesteam lever op til deres særlige ansvar og sikrer implementering af kodekset ved at sikre sig at indholdet kendes og forstås af alle JWL’s medarbejder og partnere.

Rapportering af overtrædelser

Bliver medarbejdere ved JWL eller partnere opmærksomme på uetisk eller ulovlig adfærd, skal dette straks rapporteres til nærmeste chef eller kontaktperson ved JWL.

Ingen medarbejdere skal opleve negative følger ifm. deres rapportering i overensstemmelse med intentionerne i dette Code of Conduct

Hedensted 29. maj 2024

Winnie Johansen

JWL A/S